Concurrentie- en relatiebeding

Cocurrentiebeding- relatiebeding- Kaper Nooijen Arbeidsrecht AdovcatenEen concurrentiebeding dient ter bescherming van de belangen van de werkgever, zoals het veilig stellen van de knowhow van de werknemers en de klanten. Het beding strekt er doorgaans toe werknemer te verbieden na het einde van zijn dienstverband soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen als hij voor de werkgever deed of commerciële contacten met diens relaties te hebben. Veelal wordt een bepaald gebied afgesproken waarbinnen deze verboden gelden en wordt een bepaalde tijdsduur genoemd.

Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn fundamentele recht op vrije arbeidskeuze. Vandaar dat het beding aan bijzondere wettelijke vereisten is onderworpen.

Voor de goede orde: relatiebedingen en concurrentiebedingen zijn hetzelfde type bedingen ten aanzien van de geldende wet en regelgeving. Waar hierna wordt gesproken over concurrentiebedingen wordt steeds ook het relatiebeding bedoeld.

Op grond van artikel 7:653 lid 1 BW is een concurrentiebeding slechts geldig wanneer het (1) schriftelijk is overeengekomen, tussen werkgever en een (2) meerder jarige werknemer en wanneer de arbeidsovereenkomst (3) voor onbepaalde tijd is aangegaan. Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nietig, tenzij uit een bij dat beding opgenomen motivering blijkt dat het noodzakelijk is wegens zwaarwichtig bedrijfs- en dienstbelangen. 

Wordt in een arbeidsovereenkomst of in een (aanstellings-)brief verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding voorkomt, en verklaart de werknemer zich door ondertekening van die arbeidsovereenkomst of die brief akkoord met die arbeidsvoorwaarden, dan is aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Het is niet noodzakelijk dat de werknemer die bijlage ook nog eens apart ondertekent. Het is ook niet nodig dat de akkoordverklaring uitdrukkelijk naar de aanvaarding van het concurrentiebeding als zodanig verwijst. De werkgever dient echter wel ten allen tijde te bewijzen dat de betrokken bijlage ook bij de brief arbeidsovereenkomst was gevoegd en door de werknemer is ontvangen. Om die reden is het, hoewel strikt genomen niet noodzakelijk, wel verstandig de bijlage mee te laten ondertekenen.

Hoe omvangrijk mag een concurrentiebeding zijn?

De Wet bepaalt niet hoe lang een concurrentiebeding mag gelden en ook niet hoe groot de reikwijdte van zo’n beding (functioneel en geografisch) mag zijn. In de meeste gevallen wordt een termijn van een jaar als redelijk gezien. Er zijn echter ook de nodige uitspraken bekend waarin kantonrechters een concurrentiebeding met een langere duur aanvaardden, soms zelfs om de simpele reden dat een werknemer een dergelijk beding in zijn volle bewustzijn was overeengekomen. Het is in alle gevallen zinvol te kijken wat nu precies het te beschermen belang van de werkgever is en in welke mate dat dan ook daadwerkelijk wordt gediend door (inhoud en strekking van) het concurrentiebeding en daarbij te overwegen of dat belang opweegt tegen het belang van de werknemer om zo min mogelijk te worden belemmert in diens vrije arbeidskeuze. Er is om die reden geen standaard concurrentiebeding te schrijven. Wij helpen u graag aan een maatwerk oplossing. Neem hiervoor contact met ons op.

Staat u voor de opgave een concurrentiebeding of relatiebeding op te stellen en wilt u meer informatie of advies op maat? Neem contact op via onderstaand formulier of bel (tijdens kantooruren) 040 238 04 44.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.