Concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 zijn concurrentiebedingen in contracten voor bepaalde tijd verboden, tenzij bij dat beding een schriftelijke motivering is opgenomen waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. 

Uit de parlementaire geschiedenis en andere beschikbare informatie blijkt niet wanneer dan volgens de wet sprake zou zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Tot aan het moment van schrijven van dit artikel, zijn er nog geen uitspraken bekend waarin een (kanton-)rechter zich over zo’n beding en de motivering daarvan heeft uitgesproken. Het goed formuleren van die motivering is derhalve pionieren. Het niet of onvoldoende formuleren van het concurrentiebeding kan voor werkgever echter grote gevolgen hebben (nietigheid van het beding, vrijheid van de werknemer om bij de concurrent te werken). 

Uit de woorden van de regering rondom het uitvaardigen van deze wetgeving blijkt wel dat het moet gaan om uitzonderlijke gevallen en dat per geval een specifieke afweging en motivering moet plaatsvinden. Denk daarbij aan tijdelijke werknemers die bijvoorbeeld specifieke werkzaamheden verrichten of in een specifieke functie werkzaam zijn, waarvoor hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie noodzakelijk is die de werknemer in zijn werkzaamheden opdoet en waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer zomaar overstapt naar een concurrent.

Het is sowieso ook aan te raden om niet te verzanden in algemene termen, maar gedetailleerd te beschrijven wat de specifieke belangen zijn die bescherming verdienen en waarom die specifieke belangen zo zwaar wegen dat zij een concurrentiebeding in het contract voor bepaalde tijd rechtvaardigen. Het enkele opnemen “omdat de werkgever daarbij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft” zal in alle gevallen onvoldoende zijn.
Wij denken graag met u mee over de juiste formulering.

Neem contact met ons op voor advies

Dit artikel maakt onderdeel uit van het artikel "Concurrentie- en relatiebeding"