De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de overeengekomen periode verstrijkt. Wanneer de overeengekomen periode 6 maanden of langer duurt, dan is de werkgever verplicht om de werknemer uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Doet de werkgever dit niet, dan is hij een vergoeding verschuldigd van ten hoogste één maand loon.

Een proeftijd kan alleen rechtsgeldig worden overeengekomen wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor een periode langer dan 6 maanden of voor een periode in die kalendermaand kan worden bepaald, bijvoorbeeld de duur van een bepaald project of de vervanging tijdens ziekte.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt vaak gebruikt door werkgevers die de proeftijd van maximaal 2 maanden te kort vinden om een goed oordeel over de kwaliteit van een werknemer te kunnen vormen. Daarnaast bieden contracten voor bepaalde tijd mogelijkheden om de omvang van het personeelsbestand aan te passen aan de duur van projecten of het vervangen van zieke collega’s.

Het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet evenwel altijd in samenhang worden bezien met de ketenregeling.

De ketenregeling bepaalt dat de laatste arbeidsovereenkomst geldt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer:

  • Overeenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van maximaal 6 maanden hebben opgevolgd en (met inbegrip van die tussenpozen) een periode van 24 maanden hebben overschreden;
  • Meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane overeenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van maximaal 6 maanden.

De maximale termijn van 24 maanden (ad a.) begint te lopen op het moment waarop de eerste arbeidsovereenkomst aanvang neemt. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat op het moment dat de termijn van 24 maanden vanaf die datum wordt overschreden. Dit is overigens alleen zo wanneer er sprake is van een verlenging. Een eerste (en enige) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag best langer duren dan 24 maanden. Zo’n arbeidsovereenkomst kan eenmalig worden opgevolgd door een arbeidsovereenkomst van maximaal 3 maanden, zonder dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.

De arbeidsovereenkomst wordt ook van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar zijn gesloten en deze keten niet langer dan 6 maanden is onderbroken. Als partijen kortdurende overeenkomst met elkaar aangaan, kan daar al snel sprake van zijn. Lees in dit verband ook het artikel over de oproepcontracten.

Bij cao kan in sommige gevallen worden afgeweken van de ketenregeling.

Het is per arbeidsverhouding verschillend welk type arbeidscontract het beste past en het meeste waarborgen biedt om de betrokken belangen te beschermen en op een goede manier te kunnen werken met elkaar. De keuze voor de juiste overeenkomst kun je maar één keer maken. Win dus op voorhand informatie in.

Neem contact op voor advies op maat

Dit artikel valt onder het artikel "De (schriftelijke) arbeidsovereenkomst".

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.