Artikelen

Conflicten- en bevoegdheidsrecht bij grensarbeiders

29-01-2018 |

Voor de rubriek 'juridische kwesties die zijn weggezakt' in het Advocatenblad heeft Susan Nooijen recent een artikel geschreven waarin zij de kwestie conflicten- en bevoegdheidsrecht bij grensarbeiders onder de loep neemt. Het artikel is afgelopen maand gepubliceerd en online terug te lezen.

Lees meer

In mindering te brengen kosten op de transitievergoeding

25-01-2018 | Transitievergoeding

Een werknemer heeft bij een dienstverband van tenminste 24 maanden recht op een transitievergoeding als sprake is  van een beëindiging van dat dienstverband op initiatief  van de werkgever. Deze verplichte ontslagvergoeding mag in sommige gevallen verlaagd worden met door de werkgever reeds betaalde studiekosten.

Lees meer

Werknemers in privéproblemen, een zorg voor de werkgever?

27-09-2017 | Arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement, goed werkgeverschap

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van NIBUD dat 62% van de werkgevers te maken heeft met personeel met schulden. Dit zijn privéproblemen die zich kunnen uiten in ziekteverzuim of verminderde concentratie op het werk. Ook andere privéproblemen zoals (extreem) overgewicht, alcoholverslaving of een scheiding kunnen gevolgen hebben op de werkvloer.

Lees meer

Reiskostenvergoeding: een verplichting voor werkgever?

21-09-2017 | Arbeidsovereenkomst, cao, Reiskosten

Volgens recent onderzoek van het CBS woonden werknemers in het jaar 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. De meeste van deze werknemers ontvangen een reiskostenvergoeding van hun werkgever. Is een werkgever verplicht om deze reiskosten te betalen?

Lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte geldt ook bij ontbinding via rechter

07-09-2017 | Arbeidsongeschikt, UWV-ontslagprocedure, Ontslaggronden

Het is algemeen bekend dat een opzegging met toestemming UWV wegens bedrijfseconomische redenen niet kan als er sprake is van ziekte/arbeidsongeschiktheid, omdat er dan een opzegverbod geldt. Bepalend is of de arbeidsongeschiktheid aanwezig was op het moment van indiening van de ontslagaanvraag. In het huidige ontslagrecht kan, na een afwijzing van het UWV op die ontslagaanvraag, een nieuwe beoordeling aan de kantonrechter worden gevraagd. Er kan dan ontbinding worden gevraagd op dezelfde gronden als waarvoor het ontslag was aangevraagd. In die ontbindingsprocedure geldt echter het opzegverbod even zeer. 

Lees meer

Billijke vergoeding: geen sanctie, maar een doekje voor het bloeden

31-08-2017 | Billijke vergoeding, Transitievergoeding, Ontslagvergoeding

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is geweest, wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. In sommige gevallen heeft de werknemer echter ook nog recht op een andere vergoeding: de zogenaamde billijke vergoeding. Deze wordt toegekend indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Hoe de hoogte van die vergoeding moet worden bepaald, heeft de wetgever er niet bij vermeld. De Hoge Raad heeft recentelijk een belangrijk arrest gewezen waarin handvatten worden geboden.

Lees meer

De scholingsplicht van werkgevers; een ondergeschoven kindje of een verstrekkende plicht?

13-07-2017 | Scholingsplicht, werkgever, Studiekostenbeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft de werkgever de verplichting de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie (artikel 7:611a BW). De vraag die hierbij speelt is: hoe ver reikt deze verplichting nu precies?

Lees meer

ZZP en het concurrentiebeding; hoe zit dat eigenlijk?

30-06-2017 | ZZP, Concurrentiebeding, Overeenkomst van opdracht

Veel opdrachtgevers nemen een concurrentie- en relatiebeding op in de overeenkomst van opdracht die ze sluiten met zzp'ers. Dat is ook niet zo vreemd, want deze zelfstandigen komen wellicht in aanraking met klanten en kunnen, na afloop van een opdracht, opgedane kennis meenemen naar een concurrent. Er zitten echter wel haken en ogen aan waar rekening mee gehouden moet worden.

Lees meer

Heeft uw werknemer een ongeluk gehad? Verhaal de loonschade!

20-06-2017 | Loon, Arbeidsongeschikt, Aansprakelijk, Loonregres

Stel, uw werknemer raakt betrokken bij een ongeluk en hij is daardoor arbeidsongeschikt. Dat is heel vervelend voor alle betrokkenen. Voor u als werkgever ook omdat u een loondoorbetalingsplicht van 104 weken heeft bij ziekte. Er moet loon betaald worden, maar er staat geen werk tegenover. Hierdoor ontstaat een flinke schadepost. Maar let op, deze kosten kunt u verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

Lees meer

Privacy: wat mag een werkgever aan een zieke werknemer vragen?

17-05-2017 | Arbeidsongeschikt, Privacy

Uw werknemer belt op en zegt dat hij niet kan komen werken wegens ziekte. Vanaf dat moment worden gegevens uitgewisseld en een werkgever heeft die gegevens ook nodig. Een werkgever heeft er namelijk belang bij om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en heeft informatie nodig om bijvoorbeeld te kunnen beoordelen of het loon doorbetaald moet worden en/of welke re-integratiemaatregelen getroffen moeten worden.

Lees meer

Pages