Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

31-03-2020
Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

De Coronacrisis is in volle gang. Daardoor zou bijna uit het oog verloren worden dat 1 april 2020 een belangrijke datum is voor werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte ontslag hebben gegeven en een transitievergoeding hebben betaald.

Op 1 april 2020 ontstaat namelijk de feitelijke mogelijkheid om (een gedeelte van) de betaalde transitievergoedingen terug te vragen voor alle dienstverbanden die vanaf 1 juli 2015 wegens 104 weken ziekte zijn beëindigd. Deze mogelijkheid is door de overheid geopend in het kader van de ‘Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid’. Hiermee voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar ziekte.[1]

In deze blog leest u of u gebruik kunt maken van deze regeling, en hoe het werkt.
(Klik hier voor het artikel in pdf.)

Voorwaarden voor compensatie

De voorwaarden om voor deze compensatie in aanmerking te komen zijn als volgt. De periode die in aanmerking komt voor de compensatie van uitgekeerde transitievergoedingen gaat terug tot 1 juli 2015.[2] Met andere woorden, heeft u een transitievergoeding uitgekeerd op 1 juli 2015 of later, dan kunt u hier compensatie voor aanvragen indien:

 • De arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) is geëindigd wegens langdurige ongeschiktheid, dat wil zeggen na 104 weken.
 • De werknemer bij het einde van het dienstverband nog steeds ziek was.
 • Er een transitievergoeding is betaald.

(Het UWV noemt ook nog de situatie van de ambtenaar die per 1 januari 2020 in dienst is en de werknemer met een vervroegde IVA-uitkering).

Hoogte van de compensatie

De compensatie zal in de meeste gevallen niet gelijk zijn aan de betaalde transitievergoeding. Hierbij zijn onder meer de volgende factoren van belang:

 • Heeft u een lagere transitievergoeding afgesproken dan in de wet staat?
  De compensatie zal dan niet hoger zijn dan de afgesproken (feitelijk betaalde) transitievergoeding.
 • Jaarlijks wordt er een wettelijk maximum aan de transitievergoeding verbonden.
  De compensatie zal niet hoger zijn dan dit maximumbedrag, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan het maximumbedrag. De maximumbedragen zijn sinds 2015 als volgt:
  - 2015: € 75.000,-
  - 2016: € 76.000,-
  - 2017: € 77.000,-
  - 2018: € 79.000,-
  - 2019: € 81.000,-
  - 2020: € 83.000,-[3]
 • Indien er sprake was van een periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen van uw werknemer, zal de in deze periode opgebouwde transitievergoeding niet worden vergoed.
 • Werkgeverspremies worden niet vergoed.

Aanvragen van de compensatie: wanneer?

Afhankelijk van de datum van de betaling van de transitievergoeding, kunt u tot een bepaald moment de transitievergoeding terugvragen.

 • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
 • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Aanvraag van de compensatie: hoe, wat en waar?

De aanvraag kunt u hier doen: https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/index.aspx.

Om de aanvraag te kunnen doen, heeft u een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/indienen ontslagaanvraag’. Dit gaat via E-herkenning, die u op dezelfde website kunt aanvragen. Zodra u de E-herkenning heeft, kunt u aan de slag met de aanvraag van de compensatie. Bij deze aanvraag hebt u de volgende documenten nodig, die moeten worden geüpload in het werkgeversportaal bij het aanvraagformulier:

 • De arbeidsovereenkomst. Als u de arbeidsovereenkomst niet meer heeft, volstaat een ander document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat vermeld. Dit kan bijvoorbeeld een loonstrook zijn;
 • Een bewijs van eindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld de opzeggingsbrief zijn, de beëindigingsovereenkomst of een uitspraak van de rechter;
 • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken;
 • Een bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald, en per welke datum die (volledig) is betaald;
 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was;
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is (eindigen 104 weken of, indien loonsanctie, eindigen loonsanctie).

In bijzondere situaties kan het zo zijn dat er aanvullende documenten moeten worden overgelegd. Dat is het geval wanneer:

 • Er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten of transitiekosten zijn afgetrokken. Er moet dan een verklaring worden meegestuurd waaruit de schriftelijke instemming van de werknemer voor de aftrek blijkt, alsmede een betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten of transitiekosten;
 • Er al eerder een transitievergoeding is betaald. Dit kan zo zijn wanneer het bedrijf bijvoorbeeld is overgenomen of omdat een werknemer een tijdelijk contract had.

Dit zijn de meest voorkomende afwijkende situaties. Voor een compleet overzicht van de afwijkende situaties, kunt u hier terecht: https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/compensatie-aanvragen/detail/stappenplan-aanvraag-compensatie-transitievergoeding/stap-2-deze-documenten-heb-ik-nodig/aanvullende-documenten-in-bijzondere-situaties.

Als u al deze gegevens paraat heeft, en u E-herkenning heeft ingesteld voor het werkgeversportaal, kunt u vanaf 1 april 2020 uw aanvraag indienen.

Wanneer neemt UWV een beslissing?

De duur van de beoordeling van de aanvraag hangt af van de situatie. Is het opzegverbod wegens ziekte al vóór 1 april 2020 geëindigd? Dan neemt het UWV binnen 26 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing. Is er recht op compensatie? Dan moet het UWV u binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen. Is het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 geëindigd, dan moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing nemen. Is er recht om compensatie? Dan moet het UWV binnen 6 weken na de datum van die beslissing betalen.

Heeft u vragen over deze regeling, of heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?
Bel Kaper Nooijen Advocaten, wij weten hoe het zit! 

 


Trefwoorden: