De NOW-regeling 2.0: wat verandert er?

25-05-2020

Per 17 maart 2020 werd de Regeling Werktijdverkorting ingetrokken. Daarvoor in de plaats kwam de NOW-regeling. De huidige NOW-regeling loopt nog en de aanvragen op grond van die regeling kunnen worden ingediend tot 1 juni 2020. Direct bij inwerkingtreding van de huidige regeling was de mogelijkheid om de NOW-regeling met drie maanden te verlengen al aangekondigd. Direct werd ook het voorbehoud gemaakt dat met de verlenging van de regeling de voorwaarden van de regeling aangepast konden worden.

Vandaag is in een kamerbrief aangekondigd dat de verlenging van de NOW- regeling er komt en tevens is bekend gemaakt wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de NOW- regeling zoals we die nu kennen. De kamerbrief kan worden gevonden via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-noodpakket-2.0

Wij hebben de aangekondigde wijzigingen vast voor u op een rij gezet:

  • De vereiste 20% omzetdaling ten opzichte van 2019 wordt vastgesteld over een periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. De aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de regeling moeten de omzetperiode aan laten sluiten op de periode die is gekozen in het eerste tijdvak. Heeft men derhalve voor de huidige regeling gekozen voor de maanden april mei en juni, dan moet men voor de nieuwe regeling kiezen voor de periode juli, augustus en september 2020.
  • De referentiemaand voor de hoogte van het loon verandert. Niet langer wordt gekeken naar de loonsom over de maand januari 2020, maar naar de loonsom over de maand maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • Bij de aanvraag op basis van de huidige regeling committeert de werkgever zich geen ontslag bij UWV aan te vragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Doet de werkgever dat toch, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd in die zin dat de loonsom van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd voor 150% in mindering wordt gebracht op de te betalen subsidie. Deze laatste correctie van 150% wordt onder de nieuwe regeling veranderd naar 100%. Dat betekent dat wanneer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd bij UWV, de loonsom van de werknemer(s) voor wie in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ontslag is aangevraagd voor 100% in mindering wordt gebracht. De werkgever dient wel te verklaren dat wordt overlegd met vakbonden als de werkgever voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen (dit is overeenkomstig de regelgeving in de Wet Melding Collectief Ontslag);
  • Als aanvullende voorwaarde geldt dat bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling over het jaar 2020 (tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021) geen dividend of bonussen mogen uitkeren en geen eigen aandelen mogen inkopen.
  • Een tweede aanvullende voorwaarde is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Werkgevers moeten hiervoor een verklaring afleggen bij de aanvraag van de subsidie. In de kamerbrief wordt aangegeven dat dat stimuleren bijvoorbeeld kan zien op het beschikbaar stellen van tijd en middelen voor scholing.
  • Onder de oude regeling werd voor het bepalen van de loonsom gekeken naar het SV-loon (met een maximum van € 9.538,00 bruto). Dit SV- loon werd vermeerderd met een opslag van 30%. In die 30 % werden alle looncomponenten die geen SV- loon zijn, geacht te zijn inbegrepen. Denk aan pensioen en verzekeringspremies. In de gewijzigde regeling wordt niet langer uitgegaan van 30% maar van 40%. De redenatie daarachter is dat bedrijven naast loonkosten ook andere kosten hebben, welke kosten met de verhoogde opslag ook gedeeltelijk worden ondervangen.

Subsidieaanvragen op basis van de NOW 2.0 staan open voor nieuwe aanvragers, maar ook voor aanvragers die eerder een beroep hebben gedaan op de loonkostensubsidie. Het streven is dat de aanvraag voor de NOW 2.0 per 6 juli 2020 opengaat.

Vooralsnog is het wachten hoe de nieuwe regeling en de aangekondigde voorwaarden verder in de regelgeving zullen worden uitgewerkt.

Kaper Nooijen advocaten houdt u op de hoogte, via Twitter, LinkedIn en Facebook
Heeft u vragen? Stel uw vraag online of neem contact op met Kaper Nooijen Advocaten via info@kapernooijen.nl.

Trefwoorden: