De NOW-regeling en medezeggenschap

10-04-2020

Op 2 april 2020 is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) ingevoerd en op 3 april 2020 is deze regeling op punten aangepast.

De NOW-regeling geeft werkgevers die in ieder geval 20% omzetverlies hebben de mogelijkheid een subsidie aan te vragen voor hun loonkosten. Aan de aanvraag van deze subsidie kleven een aantal voorwaarden. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de regeling en de voorwaarden verwijs ik naar onze eerdere berichtgeving over de NOW-regeling.

Een van die voorwaarden betreft de in artikel 13 sub d van de NOW-regeling opgenomen verplichting om de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of (bij het ontbreken daarvan) de werknemers te informeren over de subsidieverlening.

Of voldaan is aan deze verplichting wordt door UWV bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie gecontroleerd (artikel 14 NOW). Het niet in acht nemen van deze verplichting kan tot gevolg hebben dat het voorschot dat op grond van de regeling is verstrekt geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald (artikel 15 NOW).

Wat wordt bedoeld met het moment van subsidieverlening is echter onduidelijk. Dat begrip komt verder niet terug in de NOW-regeling. Gaat het om het moment van aanvraag? Het moment waarop het voorschot wordt verstrekt? Of gaat het om het moment van de definitieve vaststelling van de subsidie? De kamerbrieven en de tekst van de regeling zelf geven hier helaas geen duidelijkheid over.

Het is op basis van de NOW-regeling dus onduidelijk op welk moment de OR, PVT of de werknemers geïnformeerd moeten worden ter zake de NOW-regeling. Om die reden is te adviseren om de OR, de PVT of de werknemers al te informeren voor de aanvraag van de NOW-regeling en vervolgens ook te informeren over het vervolg (de toekenning van het voorshot en de definitieve vaststelling hiervan).

Is de aanvraag voor de NOW-regeling al gedaan en is nog niet voldaan aan de informatieverplichting? Dan is het zaak zo snel mogelijk alsnog aan deze verplichting te voldoen ter voorkoming of beperking van eventuele gevolgen achteraf.
Naast deze informatieplicht op grond van de NOW-regeling, dienen de OR, de PVT of de werknemers (al dan niet op verzoek) ook op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR) tijdig (en in een vroeg stadium) te worden geïnformeerd over belangrijke aangelegenheden in de organisatie.

Ook in dat kader is aldus van belang om aan deze informatieplicht te voldoen. Daarbij wordt opgemerkt dat het aanvragen van de NOW-regeling op grond van de WOR niet instemmings- of advies plichtig is.

Let wel op: in cao’s kunnen extra rechten en bevoegdheden aan een OR zijn toegekend. Ook kunnen de OR en de ondernemer samen extra bevoegdheden aan de OR hebben toegekend. Ook dergelijke afspraken dienen in acht te worden genomen.

Wilt u hier meer over weten? Stel uw vraag online of neem contact op met Kaper Nooijen Advocaten via info@kapernooijen.nl.

 

Trefwoorden: