WWZ en uitzendwerk/ABU cao

10-07-2015

Het fasensysteem:

De wijzigingen in de WWZ hebben er ook toe geleid dat het fasensysteem in de ABU-cao is aangepast. Het fasensysteem blijft uit 3 fasen bestaan, maar de duur van fase B en het aantal detacheringsovereenkomsten dat in deze fase mag worden gesloten wijzigt.

De 3 fasen zijn, in het kort:

Fase A:

De uitzendkracht start bij de aanvang van het eerste dienstverband met het uitzendbureau in principe in fase A. Fase A blijft ongewijzigd en duurt, net als tot 01 juli 2015 het geval was, 78 gewerkte werken.

De uitzendkracht werkt in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, mits dit uitzendbeding schriftelijk is overeengekomen. In fase A is het uitzendbureau alleen loon verschuldigd over de daadwerkelijk door de uitzendkracht gewerkte uren. Als de uitzendkracht niet werkt, ontvangt hij dus geen loon, tenzij het uitzendbureau en de uitzendkracht daarover anders afspreken.

Fase B:

De uitzendkracht is werkzaam in fase B wanneer het dienstverband binnen een periode van 6 maanden na voltooien van fase A wordt voortgezet.
Verder mogen in fase B nog maar maximaal 6 detacheringsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Dit was 8. Ook wijzigt de duurt van fase B van 2 naar 4 jaar.

Deze periode van 4 jaar en het aantal van 6 detacheringsovereenkomsten worden doorgeteld zolang er geen onderbreking is van meer dan 6 maanden tussen 2 detacheringsovereenkomsten.

Let op: de onderbrekingstermijn (van maximaal 6 maanden) wordt in dat geval meegeteld voor de duur van maximaal 4 jaar. Pas als er sprake is van een onderbreking tussen twee detacheringsovereenkomsten van méér dan 6 maanden, dan begint fase A opnieuw.

Nieuw is verder dat niet alle in fase B gesloten detacheringsovereenkomsten meetellen voor de duur van en het aantal detacheringsovereenkomsten in fase B.
Zo telt bijvoorbeeld de detacheringsovereenkomst met een uitzendkracht onder de 18 jaar met een gemiddelde arbeidsomvang van ten hoogste 12 uur per week niet mee voor het maximaal aantal overeenkomsten van 6 en voor de maximale duur van 4 jaar in fase B.

Fase C:

De uitzendkracht is werkzaam in fase C wanneer het dienstverband binnen een periode van 6 maanden na voltooiing van fase B wordt voortgezet.

Deze periode van 6 maanden is nieuw. Dit was 13 weken. Verder blijft fase C ongewijzigd. In deze fase is een uitzendkracht werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.