Transitievergoeding

Onregelmatig opzeggen loont niet meer

Artikelen | 07-10-2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de transitievergoeding (artikel 7:673 BW) zijn intrede gedaan in het Nederlandse arbeidsrecht. We kregen te maken met een dwingendrechtelijke vergoeding, te berekenen volgens een vaste rekenmethodiek.

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Artikelen | 31-03-2020

De Coronacrisis is in volle gang. Daardoor zou bijna uit het oog verloren worden dat 1 april 2020 een belangrijke datum is voor werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte ontslag hebben gegeven en een transitievergoeding hebben betaald.

 

Lees meer

Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikten

Artikelen | 10-01-2019

Een transitievergoeding is op grond van de wet ook verschuldigd wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Op 1 april 2020 zal een nieuwe wet in werking treden die voorziet in een compensatie voor werkgevers. Hoe u aanspraak kunt maken op deze compensatie wordt in dit artikel toegelicht. 

Lees meer

Transitievergoeding bij deeltijd ontslag

Artikelen | 03-01-2019

Een arbeidsovereenkomst kan niet gedeeltelijk worden opgezegd of ontbonden. Wanneer in de praktijk de arbeidsduur wordt verminderd, gebeurt dat door de bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen en een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Wat we doorgaans “deeltijd ontslag” noemen, betreft in feite een volledig ontslag. Maar wat betekent dat voor de transitievergoeding?

Lees meer

[VIDEO] Ontslag op staande voet en de transitievergoeding

Artikelen | 02-10-2018

Met de invoering van de WWZ zou het ontslagrecht goedkoper worden. Dit had te maken met de nieuwe, veelal lagere transitievergoeding die de daarvoor gebruikte kantonrechtersformule zou vervangen. Deze kantonrechtersformule echter, was lang niet altijd van toepassing, terwijl het in de nieuwe situatie zelfs kan voorkomen dat bij ontslag op staande voet een transitievergoeding verschuldigd is. Linda Evers praat u bij over het thema ontslag op staande voet en de transitievergoeding.

 

Lees meer

[VIDEO] Nieuwe wetgeving

Artikelen | 18-10-2018

In deze video behandelt Annelyn Aldenkamp twee nieuwe wetsvoorstellen die nu nog niet van kracht zijn, maar waarmee al wel rekening gehouden kan worden.Ten eerste wordt de geplande wetgeving besproken omtrent een compensatie van de transitievergoeding in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden of na langdurige arbeidsongeschiktheid. Ten tweede komt het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans aan bod.

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag op staande voet.

Artikelen | 10-07-2018

De tekst van artikel 7:673 BW in combinatie met de niet zo consequente uitspraken van de wetgever tijdens de totstandkoming van de WWZ heeft de nodige vragen opgeroepen over de verschuldigdheid van de transitievergoeding in gevallen waarin sprake is van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet. Immers, de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Is in het geval dat sprake is van een dringende reden de uitzondering van lid 7 (ernstig verwijtbaar handelen) een gegeven of is de transitievergoeding zelfs in dat geval verschuldigd?

Lees meer

De transitievergoeding; hoe zat het ook al weer?

Artikelen | 15-03-2018

Hoe zat het ook al weer met de transitievergoeding: wanneer wel, wanneer niet en wanneer een klein beetje minder? We zetten het voor u op een rijtje.

Lees meer

In mindering te brengen kosten op de transitievergoeding

Artikelen | 25-01-2018

Een werknemer heeft bij een dienstverband van tenminste 24 maanden recht op een transitievergoeding als sprake is  van een beëindiging van dat dienstverband op initiatief  van de werkgever. Deze verplichte ontslagvergoeding mag in sommige gevallen verlaagd worden met door de werkgever reeds betaalde studiekosten.

Lees meer

Billijke vergoeding: geen sanctie, maar een doekje voor het bloeden

Artikelen | 31-08-2017

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is geweest, wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. In sommige gevallen heeft de werknemer echter ook nog recht op een andere vergoeding: de zogenaamde billijke vergoeding. Deze wordt toegekend indien de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Hoe de hoogte van die vergoeding moet worden bepaald, heeft de wetgever er niet bij vermeld. De Hoge Raad heeft recentelijk een belangrijk arrest gewezen waarin handvatten worden geboden.

Lees meer