NOW-regeling wijziging 1 mei 2020

08-05-2020

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief d.d. 1 mei 2020 een aantal wijzigingen in de NOW-regeling doorgevoerd.
Het betreft de volgende wijzigingen:

 

1. De wijze waarop het percentage van de omzetdaling wordt berekend bij concerns.

Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat een individuele werkmaatschappij een subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, namelijk:

  1. er worden eisen gesteld aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbonden en;
  2. er worden aanvullende accountantscontroles vereist.

Eerder werd aangekondigd dat er geen personeels-bv binnen het concern mag zijn, de voornaamste reden hiervoor is dat er een loonsom dient te zijn in de werkmaatschappij en dat er een samenhang met de behaalde omzet moet zijn. Die samenhang is er bij personeels-bv’s niet. Vandaar dat personeels-bv’s zelf geen aanvraag mogen doen. Door de voorwaarde anders vorm te geven, blijft het mogelijk dat er sprake is van een personeels-bv voor bijvoorbeeld het management. Die bv mag niet aanvragen. De andere werkmaatschappijen kunnen echter wel aanvragen op werkmaatschappijniveau, als ze aan de overige voorwaarden voldoen.

2. Instemming openbaarmaking gegevens NOW:

Voor de financiering van de tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW wordt een fors beroep gedaan op publieke middelen. Transparantie over de besteding van deze middelen acht de overheid dan ook van groot belang. In het algemeen geldt dat op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) informatie opgevraagd kan worden over bestuurlijke aangelegenheden, ook inzake de NOW. In de regeling wordt geregeld dat door het indienen van een subsidieverzoek, een subsidieaanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan het UWV bij aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier. Hiermee wordt voorkomen dat bij een eventueel verzoek in het kader van de WOB onnodige administratieve lasten ontstaan, omdat niet eerst een zienswijze van de subsidieontvanger behoeft te worden gevraagd. Daar staat tegenover dat bepaalde informatie waarover het UWV beschikt concurrentiegevoelig kan zijn. Er moet dus een afweging gemaakt worden tussen het publieke belang dat met openbaarmaking is gemoeid en de individuele (economische) belangen van de subsidieontvangers. Daarom is ervoor gekozen om de ‘automatische instemming’ alleen te laten zien op een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van de publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

3. Buitenlands rekeningnummer:

In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag dient aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk is gebleken dat in veel gevallen onmogelijk is om aan deze termijn te voldoen. Op basis van deze bevinding is besloten om de bepaling uit de regeling aan te passen. De aanpassing leidt ertoe dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer, niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

4. Schrappen verplichten melden loonkostensubsidie:

Al eerder is per brief aan de Tweede Kamer gemeld dat is besloten een dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden te accepteren. Verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie blijkt moeilijk dan wel niet uitvoerbaar. Om verrekening mogelijk te maken zijn zeer ingrijpenede aanpassingen in de uitvoeringsystemen bij de gemeenten noodzakelijk. De kosten hiervan zijn beperkt. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen uit de doelgroep baanafspraak in dienst hebben.

Daarnaast is de regeling op enkele punten van technische aard gewijzigd. Hieronder treft u aan de link naar de website van de Rijksoverheid waar de gewijzigde NOW-regeling is gepubliceerd.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/01/tweede-wijziging-now

 

Heeft u vragen over de NOW-regeling? Stel ze hier, of neem contact op met Kaper Nooijen Advocaten: info@kapernooijen.nl of 040-238 0444. 

Trefwoorden: