De NOW-regeling 1.0: wijzigingen op de valreep, meer bedrijven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming

26-05-2020

Bij Kamerbrief van 20 mei 2020 werd aangekondigd dat de NOW-regeling, zoals die thans geldt, zal worden verlengd. Tevens is bekend gemaakt wat de wijzigingen zijn van de NOW 2.0 (de verlengde regeling) ten opzichte van de regeling zoals we die nu kennen. Deze wijziging hebben wij in een vorige bijdrage al voor u op een rijtje gezet: https://www.kapernooijen.nl/artikelen/de-now-regeling-20-wat-verandert-er/.

Op 20 mei 2020, diezelfde dag dus, is er nog een tweede Kamerbrief verschenen. In deze brief zijn verschillende wijzigingen/aanvullingen op de huidige regeling (de NOW 1.0) aangekondigd. Deze Kamerbrief is te vinden via de volgende link.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/20/derde-wijziging-now.

Met het oog op het naderen van de uiterlijke termijn voor de aanvraag van de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 hebben wij ook deze wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

 

 • Hoofdregel in de huidige NOW (1.0) is dat voor de hoogte van de loonsom aangesloten wordt bij de loonsom over de maand januari 2020. Bij sommige werkgevers, die hun werknemers seizoensgebonden inzetten (seizoenbedrijven), is de loonsom over de maand januari echter lager dan de loonsom over de maanden maart tot en met mei, met als gevolg dat de regeling voor hen in veel gevallen nadeliger uitpakt dan voor niet seizoensgebonden bedrijven. Hiervoor is een oplossing gekomen. Bij de bedrijven waarvan de loonsom over de maand maart tot en met mei hoger is dan 3x de loonsom van januari 2020, wordt de loonsom van de maand maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april tot en met mei worden vervolgens wel gemaximeerd op de loonsom van de maand maart 2020 (peildatum 15 mei). Hiermee gaat uiteindelijk het totale subsidiebedrag van de werkgever omhoog. De nieuwe rekenmethodiek geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei, dan de maand januari 2020.
  Bedrijven die baat hebben bij deze wijziging moeten nog wel even op hun tegemoetkoming wachten. Vanwege het feit dat de bevoorschottingssystematiek van de NOW-regeling niet wordt aangepast, moet men wachten op de definitieve vaststelling van de subsidie. Deze definitieve vaststelling zal pas na september liggen (zie hierna). Het voorgaande heeft ook gevolgen voor werkgevers die in januari 2020 en november 2019 nog geen loonsom hadden. De alternatieve rekenmethodiek van de loonsom maakt dat zij wellicht toch in aanmerking komen voor de NOW-subsidie. Ook zij zullen dan de volledige subsidie echter pas ontvangen na de definitieve vaststelling van de loonsom en niet bij de bevoorschotting.
 • De huidige NOW-regeling sluit voor het bepalen van de omzetdaling aan bij de omzet over de gekozen refertemaanden en 25% van de omzet over het jaar 2019. Niet in alle gevallen geeft dat echter een representatieve omzetdaling. Zo kan dat bijvoorbeeld het geval zijn bij een overgang van onderneming. Voorgesteld wordt voor deze situaties waarin sprake is van een overgang van onderneming, de bestaande regeling voor bedrijven die op 1 januari 2019 nog niet bestonden van toepassing te laten zijn. Voor ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden geldt dat de referteperiode voor omzet de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020 worden genomen omgerekend naar drie maanden. De overname moet dan overigens wel hebben plaatsgevonden voor februari 2020 om een refertemaand over te kunnen houden.
  Daarbij is voorgesteld dat de hiervoor beschreven loonsombepaling voor seizoenbedrijven ook toe te passen bij de onderneming die een andere onderneming heeft overgenomen en daardoor in januari 2020 geen representatieve loonsom heeft.
 • Hiervoor schreef ik over situaties waarbij de loonsom in de maanden maart tot en met juni hoger is dan de loonsom in januari 2020. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, bijvoorbeeld wanneer de werkgever in januari 2020 een 13e maand heeft uitgekeerd. In dat geval is het niveau van de loonsom hoger dan de werkgelegenheid die daartegenover staat.
  De verplichting uit de NOW, om de loonsom over de maanden maart tot en met mei op hetzelfde niveau te houden als in de maand januari, pakt in dat soort situaties nadelig uit en heeft als gevolg dat een verkregen voorschot geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. De regeling wordt nu aangepast in die zin dat bij de vaststelling van de subsidie een eventuele 13e maand uit de loonsom wordt gefilterd.
 • Vanwege het feit dat door de wijzigingen die thans zijn aangekondigd het voor meer bedrijven mogelijk wordt gemaakt een aanvraag te doen op grond van de huidige NOW-regeling en de regering bedrijven die mogelijkheid ook wil bieden wordt het tijdvak waarbinnen de eerste tranche van de NOW-regeling kan worden aangevraagd verlengd, namelijk tot 5 juni 2020 (de mogelijkheid om in de eerste tranche van de NOW-regeling aan te vragen zou in eerste instantie worden gesloten op 31 mei 2020). Dit laatste verklaart overigens ook waarom de tweede tranche van de NOW-regeling pas vanaf 6 juni 2020 kan worden aangevraagd.
 • Vooralsnog was onduidelijk wanneer nu wel of niet een accountantsverklaring vereist was bij de vaststelling van de subsidie. Ook hier is in de Kamerbrief duidelijkheid over gegeven. Een accountantsverklaring wordt verplicht gesteld in twee situaties. (1) voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000,- of meer en (2) bij aanvragers die een lager voorschot hebben gekregen dan € 100.000,- maar die bij vaststelling toch een subsidie zullen ontvangen die hoger is dan € 125.000,-. In dat laatste geval, wanneer bedrijven een voorschot van minder dan € 100.000,- hebben ontvangen, zijn zij zelf verantwoordelijk om in te schatten of de uiteindelijke subsidie op € 125.000,- of meer zal worden vastgesteld en of zij dus een accountantsverklaring nodig hebben. In de Kamerbrief is aangekondigd dat een online tool beschikbaar zal worden gesteld die een goede indicatie zou moeten geven van de verwachte vaststelling aan subsidie.
 • Aanvankelijk zou een verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie vanaf 1 juni 2020 gedaan kunnen worden. Echter, als die datum zou worden aangehouden zou de vaststelling van de eerste tranche van de NOW- regeling de aanvraag van de tweede tranche overlappen. Reden waarom thans is bepaald dat vaststelling van de eerste tranche kan worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. Tot en met 31 augustus 2020 hebben werkgevers namelijk de mogelijkheid een aanvraag voor de tweede tranche te doen. Wanneer er voor allebei de tijdvakken, voor beide tranches dus, een NOW-aanvraag is ingediend kan vaststelling aangevraagd worden na afloop van beide tijdvakken.

De regeling zoals deze komt te luiden na deze derde aanpassing van de NOW-regeling is nog niet gepubliceerd, echter dat zal op korte termijn gebeuren.

 

Kaper Nooijen advocaten houdt u op de hoogte, via TwitterLinkedIn en Facebook
Heeft u vragen? Stel uw vraag online of neem contact op met Kaper Nooijen Advocaten via info@kapernooijen.nl.

Trefwoorden: